มีนาคม 5, 2021

บ ริษัท มอ ล เท็นเอเซียโ พลิเม อร์โป ดั ส์ จำกัด เปิ ดรับสมัค พนักงานฝ่ ายผลิต จำน วนมาก

Loading...
Loading...

**ข้อมูลและที่ตั้งของบริษัท**

บริษัท มอล เท็ นเ อเซี ยโพ ลิเมอร์โป รดักส์ จำกัด

Loading...

666/1 หมู่ 11 นิคม อุ ตส าห  กรรมส วนสหพัฒ

ถน นสุ ขาภิบาล 8ต.หน องขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โรงง านผลิตชิ้ นส่ วนรถยน ต์ที่เป็นย างแล ะพลาสติก

 

รับโดย NMS

ตำแหน่งเปิดที่รับรับสมัคร

พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก

รายได้และสวั สดิการ

 

1.ค่าแรง (ทำ งาน  9  ช ม.) 399 บาท/วัน

2.ค่าอา หาร  30 บ าท/วัน

3.ค่าอาหารโอที 5 บาท/วัน

4.ค่าเ ดิน ทาง จ-ส. 20 บาท/วัน

5.ค่ากะกลางคืน 120 บาท/วัน

6.ค่า ครอง พ 1,100 บาท/เดือน

7.ค่าเ ช่าบ้ าน 600 บาท/เดือน

8.เบี้ยขยัน 600/700/800/900 บาท/เดือน

 

ข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

-เพศชาย/หญิง

-อายุ 18-30 ปี

-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

สอบถามเพิ่มเ ติม : 097-003-6922 ที่ นิต

Loading...