มีนาคม 5, 2021

บริ ษัท ทาก าชิโฮ เด นไ ซ (ประเทศไทย) จำ กัด ชลบุรี เปิดรับส มัคร พนักงานฝ่าย ผลิ ตหลายอัตรา

Loading...
Loading...

ข้อมูลและรายละเอียดที่ตั้งของบริษัท

บริษัท ทากาชิโฮ เดนไซ (ประเทศไทย) จำกัด

Loading...

นิ มอุ ตสา หกรรม ปิ่นทอง หมู่ที่ 1 789/79

ถ นน ศรีราชา-หนองค้อ

ต.หน องขา ม อ.ศรีรา ชา จ.ชลบุรี

โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

รับโดย  บริษัท N M S เป็น ผู้เปิด รับสมัครงาน

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงานมีดังนี้

-พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

1.เพ ศ หญิ ง

2.อา ยุ 2 0-35 ปี

3.ส่วนสูง 15 5 ซม. ขึ้ นไป

4.ตาไม่ บอดสี

5.สามารถ ทำโอ ทีได้

6.สามาร ถเดินท างมาทำงานได้

 

รายละเอียด ค่าแรง/สวัสดิการ

-ค่าแ รง 336 บา ท/วัน

-ค่าเดิน ทาง 20 บาท/วัน

-ค่ าอ าห าร  2 2 บาท/วัน

-ค่าอาหารโอท 10 บาท/วัน

-ค่าเ ข้ าเครื่ องจั กร/ คำชุ ดส ม๊ อก 400 บ าท/เดื อน

-เบี้ยข ยั น 2 50 บาท/เดือน

 

สามารถไ ปกรอ กใบสมัครได้ที่

NMS สาขาปิ่นทอง-สหพั ฒน์

อยู่ ถ.ไร่หนึ่ง-หนองขาม

ตร งข้าม ร้านเ ฮียเซ้ง ก ร อ บพระ

ติดต่อสอบถาม

โทร. 097-00 36922 พี่นิต

Loading...