มีนาคม 5, 2021

บ ริ ษัท โต โยต้า มอ เตอร์ ประเท ศไทย จำกัด ( T M T) เปิดรับส มัคร พนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา

Loading...
Loading...

**รายละเอียดและที่ตั้งของบริษัท**

บ ริษั ท โตโยต้า ม อเตอ ร์ ประเทศไทย จำกัด

Loading...

ต.ลาดขวางอ.บ้านโพ ธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงงานประกอบรถยนต์

บริษัทที่ได้รับม อบหมาย คือ บริษัท เอชอาร์ ไดเจสท์ จํากัด

 

**ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน**

-พนักงานฝ่ายผลิต

*คุณสมบัติ*

1.อายุไม่เ กิน  2 5 ปี

2.จบวุฒิการศึกษา ม .3 (สามั ญ) ม.6 (สา มั ญ-กศน.)

3.ส่ วน สูง 1 6 5 ซม. ขึ้นไป น้ํา หนัก 55 กก. (ไม่ เกิน  85 กก.)

4.ผ่าน การเกณฑ์ท หาร หรือ เรียน รด.

5.ไม่มีรอยสัก

6.ไม่มีคดีความ หรือ ประวัติทางอาชญากรรม

 

**ค่าแรง/สวัสดิการ**

-ค่าแรง 33 1 บาท/วัน

–ค่าอาหาร 73 บาท/วัน (มีค่า อาหาร โอที 73 บาท ถ้า ทําโอที)

-ค่ากะ (กล า งคืน) 150 บาท/คืน

-รถรับ-ส่ง ฟรี

-ชุ ดยู นิฟอร์ม (ฟรี 3 ชุด แล ะ ชุด ฟ อร์ มประจําปี)

-โบนั ส ปี ละ 2 ครั้ง (มิ.ย. กับ ธ.ค.)

**รายละเอียดเอกสารการส มัครงาน**

–รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

–สําเนา บัต รป ระช าชน 3 ใบ

–สําเนา ทะเบีย นบ้าน 3 ใบ

–สําเ นาวุ ฒิก ารศึกษา 3 ชุด

 

สา มารถ ไปสมัครงานได้ที่  บริษัท เอ ชอา ร์ ไดเจสท์ จำกัด

โรงงานบ้านโพธิ์ : 038-1 22026, 083-3 050902(พี่ปู)

095-1397523 (พิ่ บ อม)  092-9377078 (พี่ รัน )

 ติ ด ต่ อส อบ ถาม

โทร. 083-3050902 พี่ปู

Loading...