มีนาคม 5, 2021

บริ ษั ท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด รับต รงไม่ ผ่านซัพ พนักงานประ จำรา ยเดือ นไม่ผ่า นซับ รถรั บส่ งพนักงาน

Loading...
Loading...

**ข้อมูลและที่ตั้งของบริษัท**

บ ริษัท ทีที อาร์ ไทยรุ่ง จำกัด

Loading...

7/462 46 3 หมู่ที่6 นิ คมอุตส าหกรรมอ มตะ ซิตี้

ต.มาบยางพร อ .ปลว กแดง จ.ระยอง

ผู้ผลิ ตตัวถั งรถบ รรทุกคุ ณภาพสูง ดำเนิ นการผลิต ประกอบ

และจัดจำหน่ายตู้บรรทุกประเภทต่างๆ

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา

 

ตำแหน่ง ช่างเชื่อม ช่างคุมเครื่อง ช่างประกอบ

1.ตำแหน่ง ช่างประกอบ

คุณสมบัติ:

1. เพศชาย

2. อายุ : 21 – 40 ปี

3. วุฒิการศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป

4. มีประสบการณ์ในงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ประกอบรถยนต์ รถบรรทุก เดินสายไฟ

5. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6.มีความซื่สัตย์ ขยัน และอดทน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

7. สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

**ข้อมูลสวัสดิการต่างๆ**

– พนักงานป ระจำร ายเดือ นไม่ผ่านซับ

– ค่าเช่าบ้าน

– ค่ าอาห ารกลางวัน / ค่ าอาหาร OT

– ข้า ว เปล่ าฟรี (กลางวัน)

– เบี้ย ขยัน ประจำเดือน

– โบนัสทุกสิ้นปี ตามผ ลป ระ กอบการ

– ปรับค่าจ้างประจำปี

– ประกันอุบัติเหตุ

– กอ งทุ นส ำรองเลี้ยงชีพ

– รถรับ -ส่ง สา ยพัทยา แหลมฉบัง เสาสูง ปล วกแ ดง

 

2.ตำแหน่ง ช่างเชื่อม

คุณสมบัติ

– เพศชาย

– อายุ : 21 – 40 ปี

-วุฒิการศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป

– มีประสบก ารณ์ ในงาน  จะพิจ ารณา เป็นพิเศษ เชื่อม C o 2 อาร์กอน ไฟ ฟ้า รถบ รรทุก รถยนต์

– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีความชื่อสัตย์ ขยัน และอดท น สามารถทำ งานล่วงเ วลาได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

สวัสดิการ

– พนักงานประจำรายเดือนไม่ผ่านซับ

– ค่าเช่าบ้าน

– ค่าอาหารกลางวัน / ค่  าอ าหาร OT

– ข้าวเปล่าฟรี (กลางวัน)

– เบี้ย ขยั นป ระ จำเดือน

– โบนั สทุก สิ้นปี ต ามผ ลประ กอบการ

– ปรับ ค่าจ้าง ประจำปี

– ประกัน อุบัติเหตุ

– กองทุนสำ รอง เลี้ยงชีพ

– รถรับ-ส่ง สายพัทยา แหลมฉบัง เสาสูง ปลวกแดง

 

3.ตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร

คุณสมบัติ

– เพศชาย

– อายุ : 21 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษา : ม. 3 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์ใ นงาน จะ พิจ าร ณาเป็นพิเศษ งานพับ ม้วน ตัดเหล็ก ชั้นส่วนรถยนต์ รถบรรทุก

– ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

– มีควา มซื่ อสัตย์ ขยัน และอดทน ส ามารถทำ งานล่วงเวลาได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

 

สวัสดิการ

– พนัก งานป ระจำรายเดือ นไม่ ผ่านซับ

– ค่าเช่าบ้าน

– ค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหาร OT

– ข้าวเปล่าฟรี (กลางวัน)

– เบี้ยขยั นประ จ ำเดื อน

– ค่ าทัก ษะ

– โบนัสทุกสิ้นปี ตามผล ประ กอบการ

– ปรับ ค่าจ้ างประจำปี

– ประกั นอุ บัติเ หตุ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

– รถรับ-ส่ง สาย พัทยา แหลมฉบัง เสาสู ง ปล วกแดง

 

**ข้อมูลการติดต่อสอบถาม**

หากสนใจ สามารถเ ข้ามาสมัค รได้ที่หน้ าบริษัทได้ทุกวัน

เวลา 08.00 – 16.30 น.

บริษัท ทีทีอาร์ ไทยรุ่ง จำกัด (โรงงาน)

7/462-463 หมู่ที่6 นิคมอุ ตส าหก รรมอมตะซิตี้ ต. มาบยางพร

อ.ปลวกแ ดง จ.ระยอง

โทร : 038- 020- 250-3

Loading...