เมษายน 14, 2021

บ ริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด เปิดรับสมัครพ นักงานฝ่ า ยผลิต มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนั กงาน ประจำ

Loading...
Loading...

**รายละเอียดข้อมูลและที่ตั้งของบริษัท**

บริ ษัท สยาม เด็น โซ่ แมนู แ ฟ คเ จอริ่ ง จํากัด

Loading...

700/618 หมู่ 4 ต.บ้าน เก่า

อ.พา นทอง จ.ช ลบุรี

ผลิตระบ บคอมม อนเรล

หัว ฉีดน้ํามันเชื้อ เพลิง

 

เปิดรับสมัคร โดย LPS G R O U P

ตำแหน่งที่เปิดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1.เพศ ชาย

2.อายุ 18-25 ปี

3.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป

-ผ่านเกณฑ์ทหาร/ เรียน รด.

4.สามารถทําโอทีและเข้ากะได้

สวัสดิการต่างๆ

-ค่าจ้าง 3 4 7  บาท / วัน

-ค่าจ้าง 355 บาท / วัน (อายุง านคร บ 1 ปี)

-ค่ากะ 148 บาท / วัน

-เบี้ย ขยั น 5 00-600-70 0-80 0 บ าท/เดือน

-(เบี้ย ขยันพิ เศษ 10 0 บาท เดือ นที่ 4)

-ค่าอาหาร 1,400 บาท / เดือน

-ค่าอาหารโอที 15 บาท / วัน

-ค่าเดินทาง 30 บาท / วัน

-มีรถรับ-ส่งพนักงาน

-สวัสดิก ารต าม กฎ หมา ยแรงงาน

-ประกั นชีวิตก ลุ่ม

-มีสิทธิ์บรรจุเป็นพนั กงาน ประจำ (ตามเงื่ อ นไข ของบริ ษัท)

 

รายละเอียดเวลาทำงานกะเช้า

08:00 น. – 17:00 น.

เวลาทำงา นกะดึก

20:00 น. – 05:00 น.

สมัครได้ที่หน้าอมตะ ซับ LPS

ติดต่อสอบถาม

โทร  090- 6 65 9 9 35

โทร  086-33 941 01

Loading...