มิถุนายน 21, 2021

บริษัท ไดเคี ย วนิ ชิ กาว่า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรั บสมัครพ นักงา น ฝ่ายผลิต

**รายละเอียดและข้อมูลที่ตั้งของบริษัท**

บริษัท ไดเคียวนิชิกาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

500/1 หมู่3  นิคมอุ ตสาหกรรมเห มรา ชอี สเทิร์นซีบอร์ด

ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ ยวกั บพลาสติก

รับโดยบริษัท NMS

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงานมีดังนี้

-พนักงานฝ่ายผลิต

 

ข้อมูลสวัสดิการต่างๆ

-ค่าแรง 10,050 บาท/ เ ดื อน

-ค่ากะดีก 160 บาท/ วั น

-ค่าอาหาร 50 บาท/ วั น

-ค่าอาหารโอที 30 บาท/ วั น

-ค่าบ้าน 2,100 บาท/ เดื อน

-เบื้ยขยัน 200/ 300 บาท/ เดื อน

-มีรถ รับส่ งพนักงาน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

-เพศชาย/หญิง

-อายุ 20-30 ปี

-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

-พ้นการะทางทหาร

-สามารกเข้ากะดึกได้

 

ข้อมูลของการติดต่อในการรับสมัครงาน

สอบถามเพิ่มเติม  พี่หญิง 0 9 4-448-1187

สบัครด้วยตนเองที่  ออฟฟิศ N M S สา ขา สะพานสี่

ตั้งอยู่หมู่บ้านศศิธร21

เยื้องศูนย์โตโยต้า สะพานสี่