มีนาคม 5, 2021

บริษัท มิตซูบิชิ อี เล็ คทริค ค อ น ซูมเมอร์ โปร ดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรั บสมัค รพนัก งานฝ่ ายผลิต

Loading...
Loading...

ข้อมูลรายละเอียดที่ตั้งของบริษัท

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเ มอร์ โป รดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Loading...

หมู่ที่ 7 700 406 ซ. นิ คมอุตสา กรรมอมต ะนคร เฟส4 เฟส10

ต.ดอนหัวฬอ อ.ชลบุรี จ.ชลบุรี

ผลิตเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ

 

กรอกใ บส มัคร พร้อมสั มภาษณ์ 22/02/2564

เริ่ มง าน 23/02/2564

รั บโ ดย บริษั ท ยูโรเ ซี ย เอช.อา  โซลู ชั่ น จำกัด

ตำแหน่งเปิดรับสมัึรงานมีดังนี้

-พนักงานฝ่ายผลิต

สวัสดิการ

1.ค่าแรง 344บาท/วัน + OT บังคับ

10 น าที  + OT บังคับ 10 นาที 11 บาท = 355 บาท/วัน

2.ค่ากะดึก 140 บาท/วัน

3.ค่าอาหารโอที 45 บาท/วัน

4.ค่าทักษะ 10-20 บาท/วัน

 

5.ค่าข้าวกะดึก 60 บาท/วัน

6.เบี้ยขยัน 360-410 บาท/เดือน

7.ฟรี อาหารกลางวัน

8.ฟรี ชุดฟรอม มีโบนัสประจำปี

ทำงาน จันทร์-ศุกร์

 

เวลาทำงาน 07:50-17:20 น / กะดึก 19:50-05:20 น

(เสาร์,อาทิตย์ เป็น OT)ทำงาน จันทร์-ศุกร์

เวลาทำงาน 07:50-17:20 น / กะดึก 19:50-05:20 น

(เสาร์,อาทิตย์ เป็น OT)

 

สายรถ มาลัยทอง สองคลอง เนินหิน บ้านบึง

หัวกุญแจ ทุ่งเหียง/หัวไผ่

บางพระ หนองตำลึง บางวัว

นาป่า ดอนหัวฬอ สระน้ำหนองยายรักษ์

เกาะจันทร์/เกาะโพธิ์ สายเซ็นทรัลชลบุรี สุขุมวิท

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

-ชาย หญิง

-ชาย ส่วน สูง 1 6 5 ชม.ขึ้ นไป

-หญิ งส่ว นสู ง 158 ช ม.ขึ้นไป

-อายุ 18 – 32 ปี

-วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป

-ไม่ร ะเ บิดหู

-เข้ากะได้

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า

-ทำโอทีได้

 

ไปสมัครได้ที่หน้าอมตะซับยูโรเซียห้องA3

สนใจติดต่อสมัครงาน

พี่อ้อย/ 086 -3056025

พี่เบล/ 088 -5255801

พี่กุ้ง/ 062-7981139

Loading...