มีนาคม 5, 2021

บ ริษัท อมากา ซ า กิ ไพ พ์ จำกัด เปิ ดรับ ส มัคร พนัก งาน มี ปรั บบร รจุ เริ่ มง าน 23-24 ก.พ. 64

Loading...
Loading...

ข้อมูลและรายละเอียดของที่ตั้ง

บริษัท อมากาซากิ ไพพ์ จำกัด

Loading...

นิคมอมตะซิตี้ชลบุรี เฟส 2 และ 3

ต. ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์

อะไหล่เพื่อใช้ประกอบเครื่องปรับอากาศ

เข้าเริ่มงานวันอังคาร ที่ 23/2/64

และวันพุธ ที่ 24/2/64

รับโดย จ๊อ บซัพ พลาย ฮิวแมน รีซ อร์สเซส จำกัด

 

ตำแหน่งเปิดรับสมัครงานมีดังนี้

-พนักงาน

ค่าจ้างและสวัสดิการ

1.ค่าจ้าง 336 บาท / วัน

2.ค่ากะ 80 บาท / คืน

3.ค่าเบี้ยขยัน 1-3 เดือน 900 บาท / เดือน

4.ค่าเบี้ยขยัน 4-6 เดือน 1,000 บาท / เดือน

 

5.ค่าเบี้ยขยัน 7-12 เดือน 1,100 บาท / เดือน

6.ค่าเบี้ยขยัน 1 ปีขึ้นไป 1,200 บาท / เดือน

7.มีอาหารทานกลางวัน และโอที ฟรี

8.มีรถรับส่ง / มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

9.ประกันชีวิต 100,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้สมัครมัดังนี้

-เพศ หญิง อายุ 18-35 ปี

-เพศ ชาย อายุ 18-40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-สามาร ทำงานล่ว งเว ลาและเข้ ากะได้

-ไม่มีภาระด้านการศึกษา

-สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคปรจำตัว

 

รายละเอียดงานที่บริษัทมีดังนี้

– วันท ำงานป กติ จันทร์ ถึง เสาร์ เว้น เ สาร์

– เป็  น งาน 2 กะ (กะเช้า 07.00-16. 00 OT. 16.00-19.00)

– (กะกลางคืน 19. 00-04.00 OT.  04.00-0 7.00) ไ ด้ OT 3 ชม.

– 1 อาทิตย์เปลี่ยนกะ 1 ครั้ง

– วันหยุประเพณี 13 วันต่ อปี

– เงิน ออ กเ ดือนละ 2 ครั้ง ทุก วัน ที่ 15 แล  ะวันสิ้นเดือน

 

ติดต่อสมัครได้ที่ลงรายละเอียดไว้ดังนี้

จ๊อบซัพพลาย ฮิวแมน รีซอร์สเซส จำกัด

หน้านิคม อมตะซิตี้ ชลบุรี

โทร 098-2798054   098-2798061

098-2798058

Loading...