กรกฎาคม 28, 2021
Breaking News

หล ายบ ริษัท เปิด รับ พนัก งานสัญญาจ้าง แต่ ผู้ ส มัค รจำใจต้อ งทำ เพราะไม่ มีทา งเ ลื อก

ในช่วงเวลานี้ทั่วโลกเรื่องเศรษฐกิจ

ไม่ต้องพูดถึงย่ำแย่กันทั้งหมด

ไม่ว่ าจะเป็ นธุรกิจต่างๆ

ก็ซบเซ ากันแท บหมด

แต่วันนี้เ ราจะม าพูดถึง

ธุรกิจในด้าน โรงงานอุตสาหกรรม

ยุคที่ผ่านๆมา มีความเฟื้องฟูเป็นอย่างมาก

มีการจ่ายโบนั สปันผลต อบแทนให้

 

แก่พนักงา นของบริษัทขอ งตนเรียกกันว่า

หลักแสนกันเลยทีเดียว หลัง2ปีที่ผ่านมานี้

บริษัทในแต่ละที่ ก็เริ่มมีนโยบาย

เปิดโครงการสมัครใจลาออก

โดยทางบริษัทมีการจ่ายค่าชดเชยตาม

กฎหมายให้แ ก่ผู้สมัครใจลาออก

เพื่อลดต้นทุ นลงแล ะปรับสมดุล

โครงสร้างของบริษัทเพื่อ

ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ในสภาวะเศรษฐกิจ

 

แแบนี้ และ มาการเปิ ดรับสมัครงาน

โดยให้บริษัทซับคอนแทรค

เป็นผู้เปิดรับสมัครงาน

นั้นก็คือว่า บริษัทจะไม่ต้องการเปิดรับสมัคร

พนักงานของบริษัทโดยตรง

นั้นหมายความว่า ช่วงที่งานน้อยนั้น

บริษัทก็สามารถยกเลิกพนัก ง

ซับค อนแทรคได้ทันที

 

อีก1ประการหากบริษัทมีออเดอร์เข้ามา

ก็จะมีการเปิดรับสมัคร

งานโดยเป็น สัญญาจ้างแทน

ตั้งแต่ 3 เดือน จน ถึง 10 เดือน

แน่ชัดผู้ที่หางานทำ

และตกงาน ไม่มีงานทำ

ก็ต้องจำใจทำไปก่อน

เพราะว่าในช่างนี้มีผู้ต