กรกฎาคม 28, 2021

ผู้คนแห่สมัครงานหลายร้อยชีวิต หวังมีงานทำในช่วงวิกฤติ ต่างเฝ้ารอสัมภาษณ์งาน หลายร้อยชีวิต

วันนี้แฟนเพจเ ฟสบุ๊ คที่ชื่อว่า

สังคมโรงงาน ได้มีการเผย แพร่ภา พบรรยากาศ

ผู้คนเดิน ทางมา มารอสั มภาษณ์งาน ที่บริษัทเดลต้า

ช่วงเช้าที่ผ่านมา 27 เมษายน 64
ที่นิคมบางปู จ.สมทรปราการ
โดยบรรยากาศโดยรวม
มีผู้มารอ สัมภ าษณ์งาน ห ลาย ร้อยชีวิต
ซึ่งใ นขณะนี้ งานก็เ ริ่มที่จะห ายากมาก
ในช่วงวิกฤ ติเช่น นี้
โดยบริษัทษัทดังกล่าว
ได้มีการประก าศเ ปิดรับส มัครงาน
ก่อนหน้านี้จนมีคนทราบข่าว
จึงได้เดินทางเข้ามาสมัครงาน
ที่บริษัทดังก ล่าวเป็ นจำนวนมา กเลยทีเดียว
จนมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวกันอย่างมากมาย
และต่างพากันแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ
และข อให้ไ ด้งานทำกัน ทุกคน ที่เดิ นทางไปสมัคร
ขอขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก สังคมโรงงาน