กรกฎาคม 28, 2021

ไฟเขียวเตรียมจ้ างงาน วุฒิปริญาตรี 10,000 อัตรา เงิ นเดือน 18,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับ บัณทิตจบใหม่ เนื่องจากทาง เพจ ไทยคู่ฟ้า รายงาน ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่เพิ่งจบ ป.ตรี ครับ

รัฐบาลเตรียมจ้ างพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้ างงานบัณฑิตจบใหม่ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบ าดของโร ค cv โดยเข้าทำงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปใน 28 ส่วนราชการ ทั้งหน่วยงานในระดับภูมิภาค จังหวัด

หรือส่วนกลางที่มีภารกิจสำคัญและเร่งด่วน

โดยมีระยะเวลาการจ้ างงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้ าง หรือไม่เกิน 30 ก.ย. 65 และจะได้รับค่าตอบแทน

18,000 บาท/เดือน ตลอดสัญญา พร้อมสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานราชการปกติ ยกเว้นการลาไปอุปสมบท หรือ

ประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 120 วัน

ขณะนี้แต่ละหน่วยงานกำลังเร่งดำเนินการจ้ างพนักงานราชการและจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 64

โดยคำนึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ให้ผ่านพ้นวิกฤต cv ไปด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า