กรกฎาคม 28, 2021
Breaking News

หลักเกณฑ์รายละเอียด คนละครึ่งเฟส 3

เป็นอีกโครงการที่ได้รับความสนใจสำหรับโครงการคนละครึ่ง เหลือเพียงอีก 1 วันกระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาช นลงทะเบี ยนรับสิทธิ

โครงการคนละครึ่งเฟส 3 โดยมีโควตาให้สิทธิรายใหม่ 16 ล้านคน ดังนั้นผู้มีสิทธิรายเดิม 15 ล้านคนไม่ต้องลงทะเบี ยนอีก

เป็นโครงการยอดฮิตที่ให้สิทธิประชาช นที่ได้รับผลกระทบจาก cv ให้ได้รับเงิ นเยียวย าบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการกระตุ้น

การใช้จ่าย เสริมสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยผ่านโครงการคนละครึ่ง ให้สิทธิเงิ นเยียวย า 3,000 บาท โดยรั ฐและผู้ได้รับสิทธิจ่ายคนละครึ่ง

หรือร้อยละ 50 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

โดยเฟสที่ 3 นี้ให้สิทธิประชาช น 31 ล้านคนแบ่งเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิเดิม 15 ล้านคนที่ต้องยืนยันรับสิทธิต่อ และกลุ่มที่ต้องลุ้นคือผู้ได้รับสิทธิ

รายใหม่ 16 ล้านคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่

ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือไม่ได้รับสิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ทั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบี ยนวันที่ 14 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. ผ่านเว็บไซต์ และผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมื่อลงทะเบี ยนและ

ได้รับสิทธิเรียบร้อยแล้ว จะได้รับ SMS แจ้งสิทธิภายใน 3 วันจากนั้นเป็นขั้นตอนยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย เมื่อเรียบร้อยแล้วจะได้

รับเงิ นโอนสามารถใช้สิทธิจ่ายเงิ นกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยเงิ นโอนจะแบ่งเป็น 2 รอบคือรอบแรก 1,500 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม

และอีกรอบคือ 1,500 บาทวันที่ 1 ตุลาคม โดยจะหมดเขตใช้สิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 วันที่ 31 ธันวาคม 2564