กรกฎาคม 28, 2021
Breaking News

อ่านข้อกำหนด ในการควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเตรียมตัวปฎิบัติตาม ก่อนเริ่มใช้ 20 ก.ค. นี้

“ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรําชกําหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) …

“ข้อ ๒ การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ กําหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดข้ึนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ ร ะบ า ดของ โร คติ ดเ  ชื้  อไ วรั ส โคโร   นํา 2019   (ศบค.) มีคําส่ังปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัด จําแนกตามเขตพื้นท่ีสถานการณ์เสียใหม่

และให้นํามาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กําหนดไว้สําหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่างๆ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตรามข้อกำหนด ( ฉ บั บ ที่ ๒ ๔ ) ลงวันที่ ๑ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อกําหนด (ฉบับที่ ๒๕) ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และข้อกําหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มําใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกําหนดน้ี

ข้อ ๓ การลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ได้มีคําสั่งตามข้อ ๒ เลี่ยง จํากัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือท่ีพํานักโดยไม่จําเป็น

สําหรับการเดินทางในบางกรณีที่จําเป็น เช่น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต อาหาร ยา หรือเวชภัณฑ์ กํารเดินทํางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้

สํามารถกระทําได้แต่ต้องพึงใช้ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคําแนะนําของพนักงํานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทํางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ ดําเนินการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน อาสาสมัครและจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือและกระจายสิ่งอุปโภคบริโภคที่จําเป็นแก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ข้อ ๔ กาหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดออกนอกเคหสถํานในระหว่างเวลา ๒๑.๐๐ นําฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นําฬิกาของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน นับแต่วันที่ข้อกําหนดฉบับนี้ ใช้บังคับ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้ําท่ีและการกําหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้นกํารห้ามออกนอกเคหสถํานตามข้อกําหนด (ฉบับที่ ๒๗) ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔”