มกราคม 27, 2022

ศปก.ศบค.จ่อล็อกดาวน์ แบบเข้มข้น วางมาตรการแบบรัดกุม หลังผู้ติ ดเ ชื้ อยังคงพุ่งสูง

เมื่ อวันที่ 9 ส.ค.64 ร ายงานข่ าวจากทำเนี ยบรั ฐบ าลแ จ้งว่า

จากกรณีที่มีประกาศของหัวหน้ าผู้รับผิ ดชอบในการแ ก้ไขสถ านการณ์ฉุ กเ ฉิน

ในส่วนที่เกี่ ยวกับคว ามมั่ นคง เรื่ องห้ ามการชุ มนุม การทำกิจกร รม

การมั่ วสุม ที่ก่อให้เ กิดการแ พร่ของ cv-19 (ฉบับที่ 9)

 

แต่ยังมีการรวมตัวชุ มนุ มอย่ างต่อเนื่ องทั่ วประเท ศนั้น

ศู นย์บริห ารสถ านการณ์การแ พร่ cv-19 หรือศปก.ศบค. มีความเป็นห่วง

ทั้งผู้ชุ มนุ มและเจ้าหน้ าที่ที่ปฏิบั ติงาน เพร าะอยู่รวมกันจะทำให้เกิ ดการแ พร่

ส่วนแ ผนรับมื อการชุ มนุ มยังเป็นความรับผิ ดช อบของตำร วจ

 

ขณะนี้กระทร วงสาธ ารณสุขยังไม่ได้เสน อม าตรการใดเพิ่ มเ ติม ต้องรอให้คร บกำหนด 14 วันคือวันที่ 18 ส.ค. ที่จะประเมินมาตรการ

 

ส่วนจะทบท วนปรั บเปลี่ ยน มาตรการภายห ลังประก าศใช้ล็ อกด าวน์หรือไม่นั้น ต้องรับฟังกระทร วงสาธ ารณสุ ขเป็นหลัก

หากจำนวนผู้ติ ดเ ชื้อและผู้  เ  สี ย  ชี วิตพุ่ งสู งขึ้นแบบไม่มีเห ตุผล คงต้องมาคิดกันใ หม่ แต่หากตัวเล ขยังทรง

สามารถใช้มาตรการเดิ มต่อไปได้ โดยสถ านการณ์จะถึงจุดพี กสุดหรือไม่ขึ้นอยู่กับการเค ลื่อนย้ ายของประชาช น

หากประชาช นยังเคลื่ อนย้ ายอยู่แบบปั จจุบัน ตัวเ ลขก็จะทรงไปเรื่ อยๆ