พฤศจิกายน 30, 2021

แค่บัตรประชาชนใบเดียว รับสิทธิเงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท

ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวจากกรณีที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้มีการจ่ายเงินเยียวย าให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนนักศึกษา

ทั้งภาครัฐและเอกชน ในทุกระดับชั้น เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ

จากสถานการณ์การแพร่ระบ าดของ cv โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นักเรียน 1 คน

ซึ่งคาดว่า จะเริ่มจ่ายได้ช่วงสิ้นเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564

เช็ กช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์

สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

– กรอกเลขประจำตัวประชาชน

– กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

ส่วนนักเรียน โรงเรียนเอกชน ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th/ หรือแอพพลิเคชัน สช. On mobile

– นักเรียนไทยให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน

– นักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส G-Code จากโรงเรียนที่ศึกษาอยู่

ทั้งนี้ สำหรับผู้ได้รับเงินเยียวย าในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีประมาณ 11 ล้านคน วงเงินรวมประมาณ 21,600 ล้านบาท