พฤศจิกายน 30, 2021

วิธีทบทวนสิทธิ เงินเยียวย า ประกันสังคม ม33 ม39 ม40

เหลือเวลานับถอยหลังอีก 2 วัน “ประกันสังคม” ก็จะเปิดระบบให้ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 กลุ่มที่มีคุณสมบัติครบ

แต่เช็ คสิทธิแล้วพบว่าตนเอง “ไม่ได้รับสิทธิ” ให้สามารถยื่น “ทบทวนสิทธิ” ได้ในวันที่ 1 กันย ายน 2564

เป็นวันแรก และสามารถยื่นได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนเต็ม และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันย ายน 2564

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนมาเช็ ครายละเอียดสาเหตุของกรณีนี้ชัดๆ อีกครั้ง รวมถึงวิธีการยื่น “ทบทวนสิทธิ”

ว่าต้องทำอย่ างไร และต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง

1. เช็ คคุณสมบัติผู้ประกันตน เข้าเกณฑ์หรือไม่

ก่อนอื่น ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ที่ต้องการรับสิทธิเงินเยียวย าจากประกันสังคม จะต้องเช็ คตัวเองให้ดีว่า

มีคุณสมบัติเข้าข่ายเป็นผู้มีสิทธิหรือไม่? ดังนี้

ผู้ประกันตน ม.33 : มีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มอาชีพ

ประเภทกิจการ ต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือผู้รับบำนาญราชการ

ผู้ประกันตน ม.39 – ม.40 : มีสัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบใน 9 กลุ่มอาชีพ

ประเภทกิจการ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญราชการ โดยจะต้องจ่ายเงิน

สมทบและเป็นผู้ประกันตนอย่ างสมบูรณ์ ก่อนวันที่ 24 ส.ค. 2564

2. เปิดวิธียื่น “ทบทวนสิทธิ” รับเงินเยียวย า

หลังจากที่ “ประกันสังคม” ทยอยโอนเงินเยียวย า ตามกำหนดไทม์ไลน์ของแต่ละกลุ่มจังหวัด พบว่าผู้ประกันตนที่มีสิทธิ

ตามเกณฑ์กำหนด ส่วนใหญ่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีบางส่วนที่พบว่าตนเองก็มีคุณสมบัติครบ

แต่ระบบแจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” กรณีแบบนี้ ให้ผู้ประกันเตรียมยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 1-30 ก.ย. 2564

โดยมีวิธี “ทบทวนสิทธิ” ดังนี้

โทรติดต่อหมายเลข 1506

ติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่

เตรียม “บัตรประชาชน” เพื่อแจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อยืนยันตัวตน

3. เงื่อนไขต้องรู้! ก่อนยื่น “ทบทวนสิทธิ”

นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขสำคัญ ในการขอยื่นทบทวนสิทธิที่ต้องรู้ ดังนี้

ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวย าในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น

ต้องเช็ คสถานะจากเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th แล้วเห็นระบบแสดงข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ”

เท่านั้น ถึงจะยื่นทบทวนสิทธิได้

หากระบบแสดงข้อความว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย าเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ให้รอโอนเงินรอบเก็บตก

ซึ่งจะโอนให้ทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

4. รู้วิธีเช็ คสิทธิประกันสังคม อีกครั้ง

สำหรับวิธีเช็ คสิทธิประกันสังคม หรือตรวจสอบสิทธิประกันสังคม ของผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 สามารถทำได้ดังนี้

เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th

กดคลิกที่ ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ ผู้ประกันตน ม.33 หรือตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ ผู้ประกันตน ม.39

หรือตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวย าฯ ผู้ประกันตน ม.40

เลือกตรวจสอบสถานะโครงการเยียวย าผู้ประกันตน

กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด

จากนั้นกด “ค้นหา”

ระบบจะแสดงผลการค้นหา พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุดให้ทราบ

5. “ทบทวนสิทธิ” ได้ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 3 จังหวัดถัดมา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธย า

กลุ่มพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัดหลัง ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครนายก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี

เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง