พฤศจิกายน 30, 2021

บริษัท ซีพีแรม รับคนเข้าทำงานฝ่ายผลิต 200 อัตรา รายได้ดี สวัสดิการเพียบ

ตำแหน่งเปิดรับ

-พนักงานฝ่ายผลิต 200 อัตรา

คุณสมบัติ

-ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาปีที่6 ขึ้นไป

-สามารถเริ่มงานได้ทันที

เอกสารประกอบการสมัครงาน

-รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 3 ใบ

-สำเนาบัตรประชาช น 2 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้ าน 1 ฉบับ

-วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

ลักษณะงาน :

-เข้ากะได้ / อากาศเย็น

-การเดินทางสะดวกมาเอง

-ทำงานในไลน์ผลิต(ใส่ชุดหมี)

ค่ าจ้ างและสวัสดิการ

-รายได้ 325 บาท/วัน

-OT 60.95 บาท/ซม.

วันหยุดนักขัตฤกษ์

-รายได้ 650 บาท/วัน

-OT 121.89 บาท/ซม.

-ค่ าแร งพิเศษในช่วงเทศกาล / เนี้ยขยัน 300-500 บาท/เดือน

-ค่ ากะกลางคืน 30 บาท/วัน

-ค่ าความเย็น 30 บาก/วัน (ตามตำแหน่งงาน)

-ค่ าความร้อน,คำฝัน 28 บาก/วัน (ตามตำแหน่งงาน)

-ค่ ารักษาพย าบาลสำหรันพนักงานและครอบครัว

-ประกันชีวิต (อุบัติเหตุ) 200,000 บาท

-ประกันสังคนและกองทุนเงินทดแทน

-กุนการศึกษาบุตร / ข้าวเปล่าฟ รี

เวลารับสมัครงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ 8.00- 17.00 น.

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น)

86,410 หมู่6 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง

จังหวัดขอนแก่น 40260

www.cpram.co.th

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทรัพย ากรบุคคล

082-0059162 / 043043840 ต่อ 3112

นัดสัมภาษณ์งานทันที

ตามรอบการรับพนักงาน